23 dec. 2015

Om tidens flykt

För ett par år sedan skrev jag ett blogginlägg om hur vi alla under dessa dagar kämpar för att hinna med och att samtidigt stanna upp. Vi stressar således hela tiden för att "få tid över" - ett i många avseenden hopplöst företag. Det är synd om människorna.

På samma sätt som jag konstaterade då vill jag hellre än moderna konsulter och experter på ämnet, ta hjälp av klassikerna. Thomas Mann begrep exempelvis mer om tidens flykt än de flesta - vilket nog framgår av det återgivna citatet. Vilan finner vi också - tror jag - i våra ritualer och ceremonier. Lycklig är den som hittar sådana som fungerar.

Med detta vill jag önska kunder, klienter, uppdragsgivare och alla vänner och bekanta God Jul och Gott Nytt År! Tack för alla goda samtal under året som gått. Jag hoppas vi ses och hörs under 2016!16 dec. 2015

Hyper attention och uttunnade relationer - oundviklig följd av teknikutvecklingen?

Att vissa föräldrar reglerar sina barns skärmtid är ingen nyhet. Vi vet att vi som vuxna har olika uppfattningar om hur mycket och under vilka omständigheter det är ok för våra guldklimpar att vistas på nätet, kolla på film, chatta, blogga etc. Det som den senaste undersökningen från Statens medieråd ytterligare befäster är dock intressant: högutbildade föräldrar tenderar att vara strängare när det gäller medieanvändning. Barn till lågutbildade föräldrar ägnar således mer tid åt medier än barn till högutbildade. Hos vissa föräldrar finns alltså, tycks det, en kritisk tanke om att mediekonsumtion bör begränsas, att en alltför flödig användning av medier kan vara skadligt eller på något sätt till nackdel för barnet.

Ska försiktighetsprincipen råda så bör dessa resultat stimulera en hel del kritiska reflektioner och slutsatser. Kanske främst den att vi vet ganska lite om hur barn påverkas av den växande medieanvändningen och den accelererande digitaliseringen. Och att vi därför ska vara lite vaksamma.

Sam Sundberg i Svenska dagbladet den 14 december refererar forskare som är kritiska till och oroade över teknikutvecklingen och vad den gör med oss, framför allt vad den gör med våra samtal. Sherry Turkle från MIT var först positiv till digitaliseringen men har svängt och ser nu en rad problem särskilt efter den explosiva tillväxten av mobilanvändningen. Tekniken ställer sig helt enkelt ofta emellan människor och hindrar en genuin och djup kontakt. Mobilerna försämrar våra samtal och stör vår empati och riskerar därmed att förstöra våra relationer. Vi kastar ständigt ett öga på mobilen när människan intill borde ha vår fulla uppmärksamhet. Samtal styckas upp, vi tappar fokus, vi blir stirriga och uppjagade.

Sundberg oroar sig också över det faktum att det är svårt att föra en kritisk diskussion i ämnet. Stämplarna haglar då menar han: "reaktionära virrpannor med moralpanik". Det ekar, kan man tycka, från många andra svenska debatter. Det är väl så att vi generellt har svårt att tolerera personer som går emot strömmen och ifrågasätter allmänna hyllningskörer och starka trender. Vad det än gäller.

Annan intressant forskning förknippar vi med Katherine Hayles. Hon sysslar med hjärnans utveckling och dess svar på användningen av ny teknik. Hennes fokus är läsning och läsförmåga. I Anders Olssons utmärkta Tankar om läsning (Themis, 2015) blir hennes forskning utgångspunkten för ett resonemang om bristande uthållighet hos dagens unga generationer. Det är den uppmärksammade artikeln Hyper and Deep attention: The generational divide in cognitive modes (2007) som aktualiseras.

Forskningsresultat hos Hayles visar på en medieanvändning på uppemot 8-9 timmar per dygn hos många ungdomar. För traditionell läsning återstår 43 minuter i dessa ungdomars liv, en aktivitet som kommer långt ner på listan. Därav det lätt alarmistiska "generationsklyfta". Olsson sätter dock fingret på vuxengenerationens förebildliga inverkan och det faktum att den läsande familjen har blivit den surfande familjen (Dino Viscovi, DN 140823).

Vår tids teknikanvändning tycks ofrånkomligt leda till sämre läsförmåga, vilket sammanhänger med sämre koncentrationsförmåga, och ytterst en oförmåga att gå in i det mentala tillstånd som benämns "deep attention". Det mentala tillstånd som odlas idag är "hyper attention", som utmärks av det förkättrade begreppet "multitasking". Uppmärksamheten är ständigt fladdrig. Fokus stannar inte utan är i konstant rörelse. Vi har alla upplevt det, mer eller mindre. Hos Olsson sammanhänger detta med vår tids allmänna känsla av tidsbrist. och ett allt mindre intresse för den läsning som kräver uthållighet och koncentration samt en växande intolerans för leda.

Modern läsning och hyperattention skapar säkerligen ny kompetens, men kanske till priset av en lång rad förlorade värden. Det finns sammanfattningsvis all anledning att bibehålla en kritisk hållning när det gäller den nya tekniken och vår användning av den.

5 dec. 2015

Hjälparrollerna hos Edgar Schein

Konsulten, läraren och forskaren Edgar Schein har varit aktiv i över 40 år vid det här laget och har bidragit starkt till vår förståelse av organisationer som kultur samt hur vi kan hjälpa och utveckla varandra i arbetslivet. Det är som lärare och organisationskonsult han har erbjudit människor hjälp, men som vi tidigare konstaterat (läs tidigare inlägg här) så gäller i princip samma mekanismer för alla situationer där någon form av hjälp är påkallad. 
Ett av hans huvudsakliga resonemang handlar om de olika typer av hjälparroller som finns till hands och som kan appliceras i olika situationer. I början av varje relation där hjälp ingår och förväntas på något sätt, är det mycket som är vagt och oklart. Det är en känslig situationen, potentiellt står status och prestige på spel, vilket skapar många fallgropar. 
Kommer ”klienten” att förstå den information som hjälparen ger? Har klienten förmåga att följa råden eller instruktionerna? Vilken är klientens verkliga motiv? Hur ser kontexten ut? Det är några av de frågor som hjälparen saknar svar på. Har hjälparen verkligen den kunskap, kompetens och motivation som situationen kräver? Vilka konsekvenser får det om jag ber just den här personen om hjälp? Kan jag lita på hjälparen? Kommer jag att kunna svara upp till det som blir resultatet av relationen? Vad kommer det att kosta, ekonomiskt, socialt och känslomässigt att ta emot hjälp? Det är några av de frågor som klienten saknar svar på. 
När vi erbjuder hjälp gör vi det på ett av tre olika sätt, menar Schein:

1. Experten som erbjuder information och tjänster
Kärnan i denna roll är att den kunskap och kompetens som hjälparen besitter kan plockas fram och appliceras i klientens miljö. Den brukar fungera bra när problemet är väldefinierat men det kan gå helt fel om så inte är fallet. Om jag beställer hjälp från en elektriker när kranen läcker, så har det ju blivit lite galet på ett solklart sätt. Men om jag som klient inte riktigt vet vilken hjälp jag behöver så blir det helt enkelt svårt. Något är trasigt i mitt system, men jag vet inte vad. Experten riskerar vid ett otillräckligt förarbete att hjälpa till med något som inte är relevant, vilket gör att det knappast kan kallas för hjälp. En omedveten hjälpare kan också hamna i fällan att tillämpa samma åtgärd hela tiden, överallt. ”När du äger en hammare ser hela världen ut som en hög med spik”, som Schein skriver. Motivationskonsulten tenderar kanske att se omotiverade medarbetare som organisationens problem, alltid. Slutsatsen är att expertrollen knappast är användbar i början av en relation, innan behoven är tydligt definierade, särskilt om det gäller en komplex situation. 
Den klassiska lärarrollen bär på en lång rad utmaningar som kan tolkas i det här perspektivet. Vad läraren i första hand ska erbjuda enligt läroplan med flera formella dokument, är långt ifrån alltid det som en given elev behöver i en given situation. Om eleven är i desperat behov av psykologiskt stöd så hjälper det inte att expertisen i engelsk grammatik är oöverträffad. Om relationen inte fungerar når expertbudskapet inte heller fram: ”jag skiter väl i din jävla engelskläxa”. 

2. Doktorn som ställer diagnos och föreskriver medicin
Detta är en förstorad version av expertrollen. Här förväntas inte bara information och tjänster utan en välformulerad diagnos och utskriven medicin. Här liksom i förra fallet finns det en stor risk att den makt och prestige som hjälparen investeras med, blir till en fallgrop. Det är helt enkelt en väldigt förförisk situation för hjälparen och den riskerar, som tidigare, att leda till helt fel sorts hjälp. Problemet är att klienten ofta inte kan förse hjälparen med korrekt information. Det är särskilt uppenbart när klienten inte riktigt förstår sina egna problem. Tolkningen av situationen genererar information som inte är intressant eller relevant för hjälparen att jobba med. Inte förrän en tillitsfull relation har etablerats kan man på allvar förvänta sig att rätt sorts information börjar komma fram. Det gäller särskilt i de många fall där chefen, som kanske kontaktat konsulten, själv är en del av problemet. Den prestige och rädsla att tappa ansiktet som många gånger existerar, måste kanske först undanröjas, innan det går att närma sig det egentliga problemet. 
Också i en aktuell standardsituation - en läkare som träffar en patient - har det i vår tid, en tid med antihierarkiska ideal och välutbildade patienter, blivit uppenbart att utan tillit så fungerar varken diagnosen eller recepten. Patienten lyssnar inte, vill inte följa läkarens anmodan och är slarvig med medicineringen. Relationen måste fungera, om ”doktorn” ska vara framgångsrik som hjälpare. 

3. Processkonsulten som fokuserar på att skapa en jämbördig relation och på att klargöra hjälpbehoven
Scheins stora bidrag till organisationsläran och managementdiskursen är hans arbete med att definiera och nyansera den tredje rollen - processkonsulten. Det är en roll som blivit allt viktigare allt eftersom organisationerna och deras kontext har blivit allt mer komplex. 
Processkonsulten fokuserar primärt på att skapa en god relation och ett fungerande kommunikationsklimat. Scheins motto är att kvaliteten på relationen och den kommunikativa processen i stor utsträckning avgör värdet på den hjälp som ska bibringas klienten samt att relationen i sig utgör en stor del av hjälpen. Den möjliggör nämligen en klargörande analysprocess utan skygglappar och skapar ett tillfälle att tränga in djupt i klientens värld och problemkomplex. Det är uppenbart att det är denna typ av hjälp som vi ofta pratar om när vi jobbar med komplexa system - som människor, grupper och kulturer. Hjälparen behöver inta en position där inte för mycket tas för givet utan där en ”naiv” öppenhet och nyfikenhet odlas. Vi känner igen det från dagens mer sofistikerade hjälparroller: coachen, handledaren, terapeuten.
Schein har sin uppfattning klar: en effektiv hjälpande process måste börja i det sistnämnda: en konsultativ process som inriktas på relationen mellan hjälpare och klient så att en fungerande och tillitsfull kommunikation etableras. Det handlar som Schein ser det om att:
  1. Undanröja den okunskap som råder från början
  2. Minska den inledande statusskillnaden - att jag ber dig om hjälp försätter mig i underläge
  3. Undersöka vilken typ av hjälparroll som är mest adekvat för fortsättningen
En skicklig processkonsult eller lärare hanterar detta tämligen snabbt. Det är inte givet att det behöver ta särskilt lång tid att komma fram till vad problemet är och vilken medicinen bör vara. Men de snabba inledande stegen är avgörande. En omedveten eller alltför självupptagen hjälpare, hur mycket expertis som än finns i bagaget, kan hamna väldigt fel. Hjälpen uteblir och förutsättningarna för någon annan att hjälpa försämras. 
Den metod som Schein använder för att lyckas kallar han för ”ödmjuk utfrågning” - humble inquiry. Men det tar vi en annan gång…5 nov. 2015

Är du lycklig idag?

När jag återigen bläddrar i Sonya Lyubomirskys uppskattade bok om lycka - Lyckans verktyg - en vetenskaplig guide till lycka (Natur och Kultur, 2008) - slås jag av hur snabbt trenderna avlöser varandra i de massmediala rum där mål och mening i våra liv diskuteras flitigt. Dessa dagar får vi läsa ganska mycket om träning och bantning, till synes eviga ämnen, och lite mindre om lyckostrategier. Ämnet ”peakade” för ett par år sedan då det kom ut en formlig störtflod av böcker. Några står i min bokhylla: Om lycka, Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, etc.

Hursomhelst,  Sonya Lyobomirskis bok om subjektivt välbefinnande i teori och praktik, är fortfarande det bästa jag läst på området. Lyubomirsky är professor och forskare vid UCLA. Hon har en klädsamt distanserad och strikt vetenskaplig blick på ämnet, och redovisar forskningsrön och tipsar om bevisligen framgångsrika metoder. Hon avlivar också ett antal lyckomyter, som att

1.    Lyckan är något man finner
2.    Vägen till lycka är att förändra sina levnadsomständigheter
3.    Antingen är man lycklig eller så är man det inte.

Hon skönmålar inte heller på något sätt. En av bokens centrala teser är att nivån på det vi kallar subjektivt välbefinnande (lycka i vardagligt tal), är möjligt att påverka till 40 procent genom aktiva handlingar. I övrigt är vi fast i genetiskt betingade förhållanden (50%) samt i yttre levnadsomständigheter (10%). Det senare påverkar alltså ganska lite, enligt Lyobomirsky. Detta betyder att inkomst, bostadsförhållanden, innehav av bil eller andra dyra ägodelar, spelar en blygsam roll i jakten på lyckan, något som brukar förvåna vissa människor. Men så är det och det finns, som man säger, vetenskap på det. 


Förklaringen stavas habituering, helt enkelt. Du vänjer dig snabbt vid nya levnadsomständigheter, tar dem för självklara varvid du är tillbaka på ruta ett. Hela 50 procent avgörs alltså av gener. Du är predisponerad att inta en högre eller lägre nivå av välbefinnande. Det betyder att vissa människor för det mesta är ganska tillfreds medan andra mestadels är tämligen miserabla.

Huruvida du betraktar 40 procent som mycket eller lite, avgörs väl också då av din genetiska grundstomme. Såpass mycket kan du i alla fall påverka genom aktiva val, och Lyubomirsky har arrangerat dina möjligheter i tolv olika program, så kallade lyckostrategier. Här bör finnas nåt för alla. De listas i tur och ordning:

1. Att uttrycka tacksamhet
2. Att vara optimistisk och tänka positivt
3. Att undvika grubblerier och att sluta jämföra sig med andra
4. Att göra snälla saker
5. Att vårda sina relationer
6. Att lära sig härda ut
7. Att lära sig förlåta
8. Att sträva efter flow
9. Att njuta av livet
10. Att sätta upp nya mål
11. Att utöva religion och andlighet
12. Att ta hand om kroppen – meditation, motion, att bete sig som en lycklig människa

 Lyubomirsky levererar övningar och uppgifter för var och en av dessa, övningar som alla är testade i vetenskaplig form. Hon varnar dock för att inget av detta är lättköpt, det kräver ihärdighet om det ska ge någon varaktig effekt. Hon är också avväpnande då hon själv tycker att många av övningarna känns rätt "töntiga" att genomföra eller ens att prata om. För den som är känslig för sådant är dock budskapet entydigt: töntigt funkar!

Viktigt är också att de valda metoderna samspelar med din personlighet. Det är knappast lämpligt för en tänkare och bokmal som undertecknad att välja att ”ta hand om min kropp”, även om det skulle framkalla högljudda hurrarop från alla möjliga håll. Jag förvånas ibland över hur vänner och bekanta månar om min fysiska hälsa. Jag är inte heller bra på att ”sätta upp mål och sträva dit”, även om jag faktiskt övat på detta i ett par omgångar. Nej, hellre ger jag mig då på att ”sträva efter flow” eller att ”uttrycka tacksamhet”. Nummer tre, ”att undvika grubblerier och sluta jämföra sig med andra” har jag en medfödd begåvning för så den är redan avklarad. 

Om du nu som läser detta tolkar min lätt ironiska ton som att jag föraktar ämnet och hela hajpen kring lyckoforskningen och den positiva psykologin, så får jag be om ursäkt. Jag tycker att ämnet är intressant och viktigt, men samtidigt att det förtjänar ett visst inslag av kritisk distans. Det finns många som vill tjäna pengar på människors oro, frustrationer och - olycka. Läs Lyubomirskys bok så rustas du både med kunskap, metodik och en god nypa salt, vilket du kommer att behöva på din strävsamma väg mot lyckan.
15 okt. 2015

Varför är det så svårt att hjälpa?

Har du velat hjälpa någon men inte kunnat lista ut hur du ska gå tillväga? Eller, har du försökt hjälpa någon och trott att du verkligen haft något att komma med, bara för att bli ignorerad eller totalt avvisad? Skulle tro det. Det här är så vanliga och vardagliga situationer att vi alla erfarit dem många, många gånger. 
Det här texten skulle inte kopplas till den aktuella flyktingsituationen eller tiggeridebatten, men det är nästan omöjligt att inte tänka i den riktningen när ämnet kommer upp. Den djupa tillfredsställelse vi känner av att hjälpa på ett påtagligt sätt, gör sig påmind. Vår frustration över att inte kunna hjälpa, på ett adekvat sätt, likaså. Dessutom är det uppenbart att om den som tar emot hjälp inte visar tacksamhet på ett för oss lämpligt sätt, är det lätt att bli upprörd. Att hjälpandet som fenomen berör oss på djupet är alltför uppenbart i dessa dagar. 
Detta vardagliga men samtidigt så märkliga fenomen – konsten att erbjuda, ge och ta emot hjälp – är ämnet för Edgar Scheins senaste bok. Helping är den anmärkningsvärt enkla titeln på boken. Han beskriver utförligt hjälpandets sociala och kulturella grund, både utifrån hjälparens och mottagarens perspektiv. Bakgrunden är hans många år av arbete i olika ”hjälparroller”, främst lärarens och organisationskonsultens. Men han har också samlat på sig funderingar från helt vardagliga situationer. Maken som hjälper makan att välja kläder till festen, pappan som hjälper barnet med läxan, bilföraren som ber om färdangivelser på gatan, m m. 
Helping is a basic relationship that moves things forward.
Här börjar han sitt resonemang, och visar därigenom på hjälpandets helt grundläggande natur för alla sociala sammanhang. Hjälpandet är svårt och vi tenderar att upprepa våra misstag: vi lyckas inte hjälpa trots att hjälp uppenbarligen behövs, vi försöker hjälpa när det inte är önskvärt och blir avvisade, vi ger fel sorts hjälp. Den som först tycktes be om hjälp ändrar sig plötsligt och är inte längre intresserad, till vår stora förvåning. Är det fel på mig när jag inte är förmögen att ta emot den hjälp som erbjuds, kan man undra. Nej, knappast. Man tänker på Churchills berömda ord: ”Jag älskar att lära mig nya saker, men uppskattar inte alltid att bli undervisad”.
Det mest grundläggande vi måste förstå, menar Schein, är att den som är i behov av hjälp redan befinner sig i underläge. Det är inte givet att detta kan erkännas öppet. Ibland måste det döljas. Hjälparen kan inte framstå som alltför överlägsen. Detta grundläggande mönster kan, om man inte är medveten om det, leda helt fel. Den som bett om hjälp är tillfälligt försvagad, balansen är rubbad. Relationer som inkluderar hjälp måste därför byggas omsorgsfullt. Hjälparen får inte markera sin upphöjda position (en position som kan vara oerhört lockande och attraktiv) och den hjälpbehövande måste få känna sig respekterad och så långt som möjligt likställd.
”Hur kan du tro att du har något att komma med som kan hjälpa mig?” Frågan ställs utifrån ett statusperspektiv. Personen ifråga kan inte ta emot hjälp i den rådande situation eftersom det tycks innebär en flagrant förlust av status. Att erkänna öppet att man behöver hjälp, är alltså inte självklart. 
En ambitiös hjälpare är förstås medveten om hjälpandets många fallgropar, i synnerhet de som sammanhänger med statusförhållandena. Den överlägsna position som hjälparrollen innebär, får inte utnyttjas otillbörligt. Sådana hjälpare finns förstås, och deras hjälp vill vi ogärna ha. Vi litar helt enkelt inte på att de visar oss den omsorg och respekt vi behöver. De vill undervisa oss, för att tala med Churchill, med det outtalade syftet att glänsa själva. 
En medveten hjälpare svarar inte bara på det som är uttalat och ombett, utan beter sig hjälpande också på områden där hjälpen inte är direkt påkallad. Det är till och med så, förstås, att en sofistikerad hjälpare kan vägra hjälpa på direkt anmodan för att detta ska leda till en ”högre” form av hjälp. Den gode läraren gör inte vad eleven säger, utan svarar an på vad eleven behöver. På samma sätt lyssnar den effektive konsulten inte bara på vad som sägs på ytan, utan också på vad som hörs i undertexten. Den som avvisar tiggarens bön kan förstås också ses i detta ljus: tiggaren behöver en annan hjälp än den som slanten i muggen representerar, lyder resonemanget. Svårigheten som många upplever i att avvisa tiggaren visar dock på vilka starka krafter som är i rörelse när människor ber varandra om hjälp. 

28 sep. 2015

När man bara får lust att gå…

Tomas Espedals roman Gå, eller konsten att leva ett vilt och poetiskt liv (Lindelöws bokförlag, 2014) ger mig en svårbetvingad lust att bara gå. Bara lägga allt åt sidan och vandra iväg. Gärna långt. Men så inser jag att det inte är vare sig lämpligt eller önskvärt. Jag anar att Espedal luras. Han är en trickster. Jag kommer aldrig att uppleva det där jag upplever när jag läser boken - när jag svettas på en dammig väg i något avlägset land nånstans. Det är själva läsningen som ger upplevelsen.
Det är ingen vanlig roman. Boken kan kanske beskrivas som en form av självbiografisk vandringsbok. Den excentriske Espedal vandrar längs Norges fjordar, i Paris förorter, i Alperna och längs med kusten i södra Turkiet. Överallt träffar han spännande människor och är med om roliga saker. Men det är inte kul hela tiden. Det är jobbigt också, ibland. 
Det är sånt man drömmer om förstås. Särskilt när vardagsrutinerna hotar att slutgiltigt kväva en. Mängden måsten blir överväldigande och man rycker och drar och försöker slå sig fri. Bara för att komma på att man själv är ansvarig för den situation man hamnat i. Och att det inte finns nånstans att fly.
Han tar inte med så mycket på sina promenader och han har en idé om att alltid vandra iklädd mörk kostym. Sånt gillar jag. Sånt är ”vilt och poetiskt”. Och det är som någon klok etnolog har sagt: att drömma om resor och vandringar i fjärran land handlar om att drömma sig bort till den frihet och lycka som så sällan infinner sig i vardagen. Vi låter oss ständigt luras att tro att vi måste förflytta oss fysiskt för att uppleva någonting nytt. I själva verket handlar det ju istället om att lära sig att se. Och inse, att de vanliga miljöerna och de vanliga människorna runt omkring rymmer mer än vad som syns på ytan. 
Och så stannar jag hemma ändå och fortsätter resa i fåtöljen.

PS Min förtjusning förklaras delvis av det faktum att jag tillsammans med några vänner också skrev en bok en gång som heter Gå, eller nästan i alla fall. Undertiteln var Reflektionspromenader för arbetsgrupper. Varken vilt eller poetiskt är jag rädd…

15 sep. 2015

Är det dåligt med datorer i skolan?

Nej, det är det inte. Dagens PISA-chock är inte så omskakande som de tidigare. Kanske ska det inte kallas för chock över huvud taget, man ska vara varsam med orden. Rubrikerna är dock braskande och nyheten ligger högt upp på de stora mediernas agendor idag. Många skribenter och debattörer har redan sett sig föranledda att försvara tekniken. Det gör gärna jag också.
Men, vi måste försöka klura ut vad det är som händer. Varför finns det ett negativt samband mellan flitig IT-användning och skolresultat? Dagens förklaringar är mer eller mindre bra, tycker jag. Det är en oerhört komplex bakgrund till de resultat från svensk skola som redovisas och det kommer att ta tid att reda ut hur det hänger ihop. Mycket forskning behövs på området. 

Alla reportage som tecknar vardagsbilder om IT-användningen i svensk skola som jag läst eller hört om under dagen, visar på god pedagogik och kloka lärare med genomtänkta undervisningsstrategier. Det sätter fingret på en viktig faktor: lärarkompetensen är avgörande. Den katalyserande effekten av tekniken känner vi redan till: dålig undervisning riskerar att bli ännu sämre med IT; bra undervisning kan bli ännu bättre med IT.

Några viktiga aspekter förbigås ibland i resonemangen kring digitaliseringen och skolan. Jag skulle önska mig mer fördjupning och nyansering på bland annat dessa punkter:

1. Fritiden o läsvanorna: vi vet att svenska barn och ungdomar har helt andra fritidsvanor idag genom digitaliseringen, jämfört med för 10-20 år sedan. Bland annat har det lett till en kraftig minskning av det traditionella fritidsläsandet, vilket påverkat den allmänna läsförmågan negativt. Detta är en massiv förändring som påverkar skolan, samtidigt som det inte är något som skolan råder över, utan helt enkelt något som man måste anpassa sig till. Dessa anpassningar både kan och bör diskuteras, förstås. Jag är övertygad om att det på sina ställen (obs!) behövs mindre IT-användning i skolan, inte mer. Inte ens om den är bra. 

2. Nyanserad läsförmåga: svenska elever läser generellt sett inte mindre, men annorlunda, som konstaterats ovan.  Allt fler börjar nu tänka att vi måste jobba med många olika typer av läsförmågor för att eleverna ska klara alla de utmaningar som studier och ett framtida yrkesliv innebär. Traditionell bokläsning är helt nödvändigt i detta perspektiv, tråkigt nog säger kanske vissa.

3. Utveckling av förmågor och hjärnans utveckling hos barn och unga som ägnar mycket tid åt digitala medier: Det handlar i första hand om koncentrationsförmåga. Här behöver vi veta mycket mer, men resonemangen om digitaliseringens djupare effekter på oss som varelser, lyser med sin frånvaro i analyserna av skolresultateten. Det digitala samhällets hyper attention, som det ibland kallas, i motsats till deep attention, tränar inte upp koncentrationsförmågan. Om det digitala samhället sätter djupa mönster i våra förmågor, eller till och med påverkar synapserna hos våra barn, har vi betydande utmaningar framöver.

Sannolikt är det den här typen av grundläggande strukturer som påverkar sakernas tillstånd, fenomen som inte skolan kan göras ansvarig för eller ens kan påverka på egen hand. Därför är det över huvud taget dumt att helt och hållet rikta uppmärksamheten på skolan, när dåliga skolresultat diskuteras. Vi måste ta in hela samhällsutvecklingen, annars blir analysen grund och vi kommer fortsätta att inte fatta vad som händer.

5 sep. 2015

Har du ett statiskt eller dynamiskt mindset?

Den erfarne lektorn till den nykläckta läraren under sin första termin: ”Jag kan sätta betyg på eleverna efter en vecka, mer tid behövs inte”. Lite konfunderad var han allt, men så småningom förstod den unge läraren. Kollegan satte betyg på elevernas intelligens, och den var statisk, given från början. Först långt senare kom jag - för det var jag som var den nyckläckte - ihåg samtalet med den erkänt duktige kollegan. Det var när jag första gången stötte på Carol Dwecks forskning om begåvning och motivation. 
Frågan i rubriken ovan är en av utgångspunkterna för Carol Dwecks utmärkta och omtalade bok Mindset – du är vad du tänker (Natur & Kultur, 2015). Dweck har refererats i psykologiböckerna i många år men det är först nu som hennes tio år gamla bok översatts till svenska, vilket är storartat. Den uppskattas vitt och brett, inte minst inom skolan. Och det med rätta, den förklarar och visar på helt grundläggande aspekter på mänsklig utveckling, inte minst det växande barnets utveckling.
Den grundläggande dikotomin är alltså om man har ett statiskt eller dynamiskt mindset. Det finns ju många aspekter på begreppet mindset, liksom det finns många svenska ord som tangerar det engelska: attityd, grundläggande tänkesätt, mental karta m fl. Dina mindset är helt enkelt ett mönster av grundläggande idéer som – ofta omedvetet – styr dina tankar, handlingar och känslor. 
Dwecks applicering av begreppet handlar om mänsklig utveckling. Är dina förmågor, din begåvning, ditt sätt att fungera och vara statiska, fasta och bestämda en gång för alla? Eller, är de utvecklingsbara, föränderliga, möjliga att påverka genom hårt arbete och övning? Ganska viktigt, eller hur?
Dwecks svar är förstås det senare. Men, och det är en huvudpoäng i boken, mänskligheten består grovt sett av människor som antingen är ”statiska” eller ”dynamiska” i sin syn på detta. Konsekvenserna är stora, i hur vi ser på oss själva och på andra. Om jag utsetts för prövning exempelvis, om jag kämpar med att uppnå något eftersträvansvärt – vinna en tävling, få ett jobb, nå ett betyg, bli riktigt bra på något - och misslyckas, hur tänker jag om det? ”Statikern” känner sig dömd, avslöjad, bortgjord. ”Dynamikern” ser misslyckandet som ett steg på vägen, ett nödvändigt ont i en strävsam kamp och ett lärtillfälle. 
Följden blir, menar Dweck, att ”statikern” helst undviker prövningar, blir rädd att avslöjas i egna och andra ögon och därmed tenderar att ge upp, säga nej till utmaningar som kräver hårt arbete. ”Dynamikern” å andra sidan får genom uthålligt och hårt arbete bekräftelse på att det går att utvecklas, det går att uppnå hett åtrådda mål och att mänsklig strävan inte är meningslös. 
Dweck gör det inte så enkelt som att säga att vi är antingen eller, en gång för alla. Istället kan vi tendera åt något av dessa håll i olika perioder i livet, eller i olika sammanhang. ”Jag kan aldrig lära mig sjunga ordentligt, men jag kan nog bli en hyfsad skribent om jag övar mycket och tar hjälp av andra som är bättre.” Det känner de flesta av oss igen. Vi blandar statiska och dynamiska perspektiv rätt friskt på olika arenor. 
En annan viktig poäng – som är väl belagd i forskningen – är att vi ganska snabbt kan lära oss att ta till oss ett dynamiskt synsätt. Det finns således inga hopplösa fall, menar Dweck. En elev som bergfast hävdar att ”jag är för dum för att lära mig matte, jag fattar helt enkelt inte”, har lärt sig detta av någon någonstans. En duktig och envis lärare (eller förälder) kan ändra på den uppfattningen. 
Dweck är - lyckligtvis – inte heller så blåögd att hon påstår att alla kan bli bra på allting. Det är självklart att vi har olika förutsättningar i livet. Men, det positiva budskapet är förstås att alla kan jobba på att utvecklas och bli bättre. 
För föräldrar och lärare med ambitionen att stödja god utveckling hos det växande släktet är läxan solklar: ge beröm för hårt arbete, inte för egenskaper. Säg inte till telningen att hen har lyckats för att hen är så smart. Det lägger en tung börda på barnet att sedan leva upp till den etiketten. Kanske bäst att undvika kommande prövningar… Tanken går osökt till neologismen ”särbegåvad”. Hur är det att tvingas leva upp till den etiketten? Kanske är det mindre smärtsamt att dra sig undan? Ge istället beröm för arbetsinsatsen! Timmarna med böckerna och datorn, det flitiga repeterandet, sättet att samarbeta med kamraterna.
En lite notering om undertiteln – du blir vad du tänker. Detta tycks vara ett tillägg av det svenska förlaget. Originaltiteln är Mindset – the new psychology of success. Jag tycker originalet är bättre. Den svenska undertiteln ger sken av att det bara behövs ett nytt sätt att tänka så blir allt bra. Så är det ju inte. Ett dynamiskt tänkesätt är däremot ofta en grundförutsättning för god utveckling. Det tänkesättet gör det möjligt att motivera hårt arbete, uthållighet och fortsatta ansträngningar, för sig själv och för andra.
Dwecks bok är utmärkt läsning för den som intresserar sig för mänsklig utveckling. Den skänker hopp och uppmuntran till alla strävsamma och målmedvetna, och utmanar den som tänker att det mesta är givet på förhand, att begåvning och intelligens är helt statiska ting. Inspirerande! 4 aug. 2015

Mindfulness - mental medicin för vår tid

”Mindfulness är inte för alla” skriver psykolog Fredrik Bengtsson på SVT Opinion. Det är intressant att ”mindfulness-trenden” nu blivit så etablerad att den börjar bemötas med mer kritiska perspektiv. Bengtssons huvudbudskap är att vi ibland inte alls mår bra av att fokusera på nuet och möta våra djupare känslor och tankar, så som påbjuds inom mindfulness. Han beskriver sin kliniska verksamhet med patienter som helt enkelt behöver mental flykt i en pressande situation. Och så är det förstås: alla de flykttekniker som människan utvecklat genom årtusendena, har förstås en positiv funktion. Flykt i olika ”snälla” former behövs, och det faktiskt ganska ofta, om man begrundar saken.

Bengtsson hänvisar till andra kritiska källor, bland annat David Shapiro vid University of Californa som kommit fram till att sju procent av deltagarna i olika meditationskurser drabbas av svåra negativa effekter. 
Min egen uppfattning är att rätt tolkad och använd, är mindfulness någonting bra som många moderna människor kan ha glädje av. Det är varken svårt eller särskilt ”djupt” eller märkvärdigt på annat sätt att praktisera mindfulness.   
Att skaffa sig kontroll över, eller snarare verktyg att hantera sina mentala processer, tycks i allt högre grad bli en viktig förmåga. Det är dessutom en förmåga som allt fler kan behöva lära sig. Vi har förstås olika förutsättningar att klara detta, som beträffande så mycket annat. Men det står helt klart att vårt arbetsliv och vår allmänna livsstil utsätter oss för utmaningar som kräver uppdaterade metoder för självhantering. 
Problemen i vår tid är välbekanta: informationsflödet eskalerar och allmän gränsupplösning gör det nödvändigt att själva sätta nödvändiga gränser och fatta genomtänkta beslut. Att få mycket gjort är ett aktuellt ideal och många har lurats att tro på ”multitasking” som ett sätt att hantera tillvaron, det vill säga att göra flera saker på en gång. Detta är en fälla. Forskningen är numera helt klar över att multitasking och splittrad uppmärksamhet har ett pris. Stressen ökar och vår effektivitet går ner.
Eller som Ola Schenström uttrycker det i en välskriven bok om mindfulness:
Vårt samhälle idag kan närmast beskrivas som ett ADHD-samhälle. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity disorder – det vill säga uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitet. Är inte det ett tillstånd som de flesta av oss kan känna igen oss i, åtminstone stundtals?
Ur Mindfulness i vardagen – vägar till medveten närvaro (Viva förlag, 2007)
Jag är övertygad om att informalisering, gränsupplösning, utsuddade traditioner och svagare familjeband är fenomen som gör det extra svårt att finna trygghet och ro och kastar oss ut i ett projektledarskap för våra personliga liv, som vi inte alla är rustade för och som vi kan ha svårt att klara av. 
Den aktuella situationen tvingar oss att lära effektiva metoder för att komma ner i varv och fatta välgrundade beslut. Det som funkade av sig själv förr i tiden (inte så länge sen), funkar inte längre. Vi vilar inte i den utsträckning vi behöver. Vi tycks ha tappat förmågan att ”bara vara”! Jag tror att vi är lite speciella i Sverige, vilket också bekräftas av de senaste decenniernas internationella kulturjämförelser. I de flesta andra länder ser arbetsliv och vardagsliv lite annorlunda ut. Där är arbetslivet ofta lite mer inrutat och formellt. Var och en vet sin plats och håller sig i regel till den. Vardagslivet är något mer traditionsbundet och familjemönstren är inte förändrade på samma sätt som hos oss. 
Hos oss har idealen utvecklats mot mer av individuellt ansvarstagande och personlig initiativförmåga, på alla nivåer i organisationer och samhälle. Du utövar ledarskap var du än befinner dig. Alla har inte naturliga förutsättningar för detta och alla behöver vi träning. Det starka intresset för fenomen som mindfulness är ett uttryck för det. Det är också för övrigt ett uttryck för vår starka koppling till USA och allt som rör sig där.
Det hela är ju lite lustigt när man betänker saken. Men många vittnar om att det i stort sett blivit omöjligt att koppla av hemma. Det krävs en förflyttning till annan ort för att den verkliga vilan ska infinna sig. Väl framme på semesterorten lurar dock nya faror i och med att uppkopplingsmöjligheter numera finns nästan överallt. ”Mediefasta” eller ”digital detox” är förmodligen något som kommer att växa i betydelse som socialt fenomen. Platser där det faktiskt inte går att koppla upp sig eller där detta är uttryckligen förbjudet börjar redan växa till i antal. 
Vi har – absurt nog – svårt att vara glada, nöjda, rofyllda. Sömnbesvär, ångest, oro, frustration är legio. Allt hänger förstås på vilka förväntningar vi har på livet, och där finner vi möjligen en del av drivkraften bakom dagens behovsbild. ”I-landsproblem” skulle en kritisk person med andra förutsättningar i livet, kanske säga. Icke desto mindre, subjektivt upplevda problem är dock verkliga problem. Var och en förtjänar respekt för de känslor och upplevelser som är genuina. 
Mindfulness vill jag se som en huvudinriktning för de självhanteringsstrategier som dykt upp de senaste åren. Den har släktingar bland nya inriktningar i den positiva psykologin och terapi-världen, som ACT (acceptance and comitment therapy) samt KBT (kognitiv beteendeterapi). 
Kärnan inom mindfulness är att lära sig vara medveten och fokuserad i stunden. Istället för omedvetet vara ett offer för alla de splittrande impulser som vi bombarderas av och vara oförmögen att koncentrera sig på det man har för sina händer. Istället för att oroas och stressas över aktivitetslistorna och frustreras av att tiden inte räcker, lära oss att stanna upp i stunden och odla ett förnöjsamt och mer harmoniskt sinnelag. Schenström påpekar att mindfulness i sig inte är något nytt, utan en ”uråldrig meditationsmetod och vägledning i livet som betonar nuet, det närvarande ögonblicket”. 
Jag menar som sagt att mindfulness varken är svårt eller särskilt ”märkvärdigt”. Som i all vår strävan att tänka och agera bortom våra grundade vanor, är det dock svårt att komma ihåg och levandehålla de tankar, attityder och metoder som är mindfulness. Ett sätt att göra det är förstås att vara metodisk och systematisk i sin träning. Att avsätta tid på regelbunden basis, helt enkelt. Schenström rekommenderar 10-20 minuter om dagen. Det räcker. 
Det som ofta händer utövaren av mindfulness, eller den som prövar på meditation, är att nyvunna mentala tillstånd öppnar upp dörrar mot en andlig värld, något som många i vår tid och vår del av världen inte är beredda på. I alla religiösa traditioner har man utvecklat bön- och meditationstraditioner som har en positiv inverkan på människan och som i hög grad överlappar de metoder och tänkesätt som finns inom mindfulness. 
Att långa klostervistelser med ett liv fyllt av dagliga andliga övningar gör något med människor kan var och en se som har lite erfarenhet av saken. Detta är ett faktum vare sig det gäller katolska nunnor i Frankrike eller buddhistiska munkar i Thailand. Resultatet av ett långvarigt klosterliv är inte som man - fördomsfullt - kan tro, en depressiv och inskränkt hållning. Istället framträder människor med dylika erfarenheter många gånger som förbluffande humoristiska, livsbejakande och positiva.
Finns det några problem med mindfulness? Ja, Fredrik Bengtsson pekar ju på ett par. Jag kan tycka att  sammanblandningen med buddhism och meditation av mer hard core-karaktär är utmanande. Samt förstås tendensen att i mindfulness se en medicin som läker alla åkommor. ”Åkommorna” försvinner inte alls. Däremot ger mindfullnesträning kanske en beredskap att hantera sorger, lidande och livets utmaningar lite bättre. 
Mindfulness handlar inte om att lära sig meditation på något mer utstuderat sätt. Mindfulness är inte heller buddhism, vilket gärna antyds i förlängningen av den västerländska new age-diskursen, där buddhismen alltid haft hög status. Det som omplaceras hit från Asiens religioner är förstås en tolkning, som passar de lokala behoven. ”Allt liv är lidande” är en dogm som går att omfatta i det västerländska kontexten, där jakten på lycka är så svår, så svår… Postulatet ”släck livstörsten så upphör lidandet” är  emellertid lite mer svårsmält för de flesta. 

Ett antal decennier har vi i väst ägnat oss åt att på behörigt avstånd tolka ”den österländska levnadsvisdomen” mer eller mindre framgångsrikt. Det vore klädsamt och klokt, menar jag, att gräva lite i de egna traditionerna för att där – eventuellt – finna sådant som är lite mer anpassat. Det finns förvisso en rik tradition av levnadsvisdom också på europeisk grund. Mindfulness, så som fenomenet framträder idag, är en skapelse i väst (USA), om man frågar mig. Det gör inte mindfulness mindre relevant eller intressant, absolut inte. 

11 juli 2015

Berlin lockar ännu...

Musiken från scenen på Kulturbrauerei borta på Knackstrasse dånar. Musikfestivalen pågår hela dagen. Fönstren håller vi öppna på grund av värmen. Ibland är det en falskklingande punksångare som underhåller, ibland hör vi en instrumental cross-over med elförstärkta stråkinstrument som bärande inslag. Och så bryter plötsligt ett annat ljud igenom: brandkåren på Oderberger strasse skyndar ut på Kastanienallé och begär företräde genom att dra på fulla sirener. Staden pulserar verkligen. Avståndet mellan de hippa barerna, restaurangerna och butikerna i Prenzlauer berg måste vara rekordkort. Lättheten, ironin, livsglädjen och humorn svämmar över. Hålet i väggen vi passerar varje dag har en enda skylt: Soup of the day - Gin and tonic. 


Berlin väcker de flesta besökares fascination. Att konstatera detta är snarast en truism. Vad är det som lockar? Historien förstås, och ”the greatest story ever told", alltså den moderna sagan om ont och gott - andra världskriget. Det räcker ganska långt. De flesta vet åtminstone lite av allt det som hänt i staden, framför allt under andra världskriget. Nazismens stigma sitter djupt. Detta är delvis problematiskt och sorgligt, eftersom staden och den tyska historien och kulturen är så mycket mer, så mycket annat. 

För människor med begränsat kulturhistoriskt intresse är det snarast Klaus Wowereits numera berömda ”arm aber sexy” som beskriver lockelsen. Berlins förre borgmästare har fångat fascinationen som ligger i det trasiga, nedgångna, stigmatiserade, frihetsälskande, alternativa, chose-fria - och enkla. I Prenzlauer berg - och andra hippa stadsdelar i Berlin - har man gjort den gamla överlevnadsstrategin från DDR till utstuderad konst: ta vad du har och gör det bästa du kan av det. Saknar du materiella förutsättningar - öka på kreativiteten. 

Den höga mysfaktorn förenar sig väl med den låga prisnivån. Berlin är en oerhört prisvärd stad för en besökare. Den typ av turistfällor som finns i flertalet av Europas huvudstäder lyser här faktiskt med sin frånvaro. Berlin är i hög grad en ungdomarnas stad. Och för ungdomar, liksom för konstnärer, musiker och författare in spe, är prisnivån viktig. Det pratas mycket om att hyrorna går upp i de mest populära områdena. Gentrifieringen pågår alltså, i bestämt men inte överdrivet högt tempo, tycks det. En del drar dock redan vidare, till ännu ej exploaterade stadsdelar eller städer, som Leipzig till exempel. 

På tio år har antalet hotellövernattningar i Berlin fördubblats, från ca 15 miljoner, till 28. Vi som kommit hit i ett antal år nu, känner knappt igen oss, på gott och ont. Turismen är idag den i särklass viktigaste näringen. Därför oroar det myndigheterna att invånarna ibland får nog. I stadsdelar som Kreuzberg och Friedrichhain, där ölturismen slår ut i full blom, klagar invånarna över nedskräpning och ett evigt nattligt skrikande och rumlande. Resväskor med hjul, som avger rytmiska ljud när de dras gatan fram, föreslogs bli förbjudna härom året. Nu jobbar man med att öka på mängden bajamajor och soptunnor för att lugna stämningen lite. Men kritiska röster menar att det måste tas hårdare tag. ”Regler gäller också för turister”, säger borgmästare Monika Herrman (Grünen). Polisen måste göra mer, säger andra. Ta sitt ansvar och se till att ordningen upprätthålls. Utskänkningstillstånden måste kanske reduceras, av hänsyn till de fastboende, menar ytterligare andra. Den aktuella aktionsplanen för Friedrichhain-Kreutzberg blir klar nån gång i höst. Då får vi se vilken väg man väljer.


Oavsett prisutveckling och annat, kommer många att bli trogna Berlin och ständigt komma tillbaka. Här händer helt enkelt för mycket spännande och livet levs här så behagligt, att det inte går att avstå.
16 juni 2015

Waterloo - slutet på en epok och början på en annan

Idag för exakt 200 år sedan drabbade en fransk armé under ledning av kejsar Napoleon samman med en preussisk, vid den lilla belgiska byn Ligny. Fransmännen vann slaget, men inte tillräckligt genomgripande för att hindra preussarna att dra sig tillbaka i god ordning. Två dagar senare avgjordes hela fälttåget vid en stor drabbning några mil norrut – vid Waterloo. Fransmännen attackerade här en armé under ledning av hertigen av Wellington, bestående av britter, tyskar, holländare och belgare. Preussarna återkom under seneftermiddagen på fransmännens högra flank och avgjorde därmed slaget, som blev Napoleons sista. Det avslutade – och inledde – en epok i Europas historia.
På de böljande fälten söder om Bryssel återskapas i dagarna delar av det berömda slaget av tusentals nördiga entusiaster under beskådande av ytterligare tusentals historieintresserade. Det sägs vara bland de största ”re-enactments” som gått av stapeln någonsin. 5000 soldater är samlade, 300 hästar och 100 kanoner. Två stora ”shower” vankas dem som lyckats komma över en biljett (båda är slutsålda), och dagtid går det att besöka ”bivacken”, det vill säga soldaternas tältläger som också återupprättas med iakttagande av den historiska korrektheten. Fast ska vi vara helt ärliga så tillbringade det stora flertalet soldater på båda sidor natten före slaget i hällande regn, utan vare sig tält eller förplägnad. 
För dem som liksom undertecknad inte har möjlighet att vara där går det att följa spektaklet genom live streaming (kolla här).
Varför denna uppståndelse? Ja, slaget vid Waterloo 1815 är förstås en vändpunkt i Europas historia, att jämföra med andra nyckelårtal som 1871 (Tysklands enande), 1914 (första världskrigets utbrott) och 1989 (murens fall) för att nämna några jämförbara. Det var en ”all-europeisk” historia, som berörde hela kontinenten. Det är också en historisk händelse som befinner sig på tillräckligt långt avstånd i tiden för att den inte ska vara ”sårig” i det avseende som andra världskriget fortfarande är. Därför är det enligt många, helt ok att ”leka krig” på det sett som man gör här. 
Napoleon-tidens slag gör sig också väldigt bra, rent visuellt, i samband med re-enactments. Uniformerna var färgglada och extravaganta, musköter och kanoner producerade stora mängder krutrök. Det är dock klädsamt att minnas att slaget innebar död och lemlästning för ca 60 000 män och 10 000 hästar. Det är också lätt att föreställa sig skräcken och rädslan hos soldaterna i det kejserliga gardets kolonner som sakta avancerande uppför den likbeströdda sluttningen Mont St Jean medan de brittiska soldaterna låg ner i skydd bortom krönet av kullen. Det var sista stöten, allt stod på spel. Den nedåtgående solens strålar gnistrade i deras bajonetter, trummor och flöjter spelade och markerade takten. ”Now Maitland, now is your time”, ropade Wellington på sin springare och inom några minuter var allt över. De brittiska soldaterna reste sig upp, ”as out of nowhere”. Salva efter salva avfyrades mot de vacklande kolonnerna och gardets soldater gav upp. ”La garde recule” (gardet flyr) hördes längs linjen och hela den franska armén kollapsade. Efter åtta timmars oavbruten strid och inför trycket av de avancerande preussarna gav de upp, som på en given signal. 

Förutom att innebära slutet för alla dessa soldater var det också slutet för Napoleon och en hel epok i Europas historia. Kontinentens dominerande stat - Frankrike - reducerades till sina ursprungliga gränser, Ryssland och Storbritannien trädde fram som Europas nya ledarstater och en konservativ reaktion svepte över kontinenten. Men folken i Europa hade genom revolutionsåren väckts till politiskt och nationellt medvetande och det dröjde inte länge förrän ropen efter medborgerliga rättigheter och nationell frigörelse gjorde sig hörda över hela kontinenten. En ny tid vankades politiskt och ett nytt sätt för härarna att bekämpa varandra uppstod under de kommande decennierna. Aldrig mer skulle man på ett europeiskt slagfält få se två härar ställa upp i fullt dagsljus på bara några hundra meters avstånd från varandra. Aldrig mer skulle tätt packade kavalleriförband avancera över öppna fält med pråliga uniformer. Och aldrig mer skulle härarnas befälhavare röra sig till häst längs linjerna lätt igenkännbara från motståndarsidan. Men det är som man brukar säga, en annan historia...

22 maj 2015

Professionell utveckling i skolan

Jag har tidigare tagit upp den utmärkta boken Att följa lärande (Studentlitteratur, 2013) av Dylan Wiliam (Den sympatiske Dylan Wiliam). Den är en liten guldgruva av insiktsfulla resonemang om skolutvecklingen och också en fin verktygslåda för lärare som vill utveckla sina bedömningar i formativ riktning.

Ett grundläggande resonemang i boken rör lärares kompetensutveckling. Det går att argumentera för att detta är det viktigaste – och mest eftersatta – utvecklingsområdet för närvarande i svensk skola. Precis som Wiliams exempel visar så har vi länge sysslat med att introducera och arbeta med ”nymodigheter” (Wiliams begrepp) i skolutvecklingen, men missat att förstå och arbeta med professionell utveckling. Där nymodigheterna mest skapar krusningar på ytan och riskerar att leda till  trötthet och cynism, har sann professionell utveckling potentialen att påverka lärarens beteende i klassrummet, vilket förstås är det enda rimliga målet för utvecklingsinsatserna.

Hur kommer det sig att vi ständigt missar detta? Ja, ett enkelt svar är att det är svårt. Det visar dagens situation med mycket prat om kollegialt lärande men förhållandevis lite verkstad. Förutom att grundläggande strukturella förutsättningar inte är på plats – exempelvis användningen av tidsresursen – så faller det ofta på grund av brist på tillit i organisationen och bristande självförtroende i ledarskapet. Dylan Wiliam skriver fram professionell utveckling för varje enskild lärare som den enda säkra strategin i skolutvecklingen. Han vill inte ägna sig åt att kategorisera lärare i bra, mellanbra o dåliga etc. Istället vill han satsa på att utveckla alla:

Ingen lärare är så bra eller dålig att hon inte kan bli bättre. Det är därför vi behöver professionell utveckling. (…) Lärare behöver professionell utvecklig eftersom deras arbete är så svårt, så komplext att det inte räcker med en livstid för att förbättra det. (sid 45)

Utmanade av denna tanke bör vi kanske ställa oss följande frågor:

- Varför pratar vi mer om att förbättra skolor än om att förbättra lärare?

- Har vi adekvata system och former för att utveckla lärare?


- Är vårt ledarskap inriktat på att utveckla lärare?

På många skolor jobbar man nu hårt med att bygga modeller för kollegialt lärande, som i goda fall kan leda till professionell utveckling. Vi får hoppas det arbetet kröns med framgång. Dylan Wiliam är hur som helst en viktig hjälpare i sammanhanget. 

17 maj 2015

Läxkritik undergräver höjda skolambitioner?

De senaste årens läxdebatt uppvisar många märkliga inslag. Exempelvis kan skolföreträdare höras säga så här: ”Vi har inga läxor på den här skolan men hemuppgifter kan eleverna få.” Det kan vara ett tecken på att begreppet ”läxa” i sig är så belastat att man inte vill eller vågar använda det längre. Hemuppgift bär inte samma stigma. Att det blir så här är snarast tecken på en alltför polariserad och onyanserad debatt - tyvärr mer regel än undantag när det gäller många skolfrågor.
Att det är hetsigt värre märks i en del debatterande texter. Det fick exempelvis Helena von Schantz, förstelärare i Valdemarsvik, att rubricera sitt försvar av läxor ”Stoppa häxjakten på läxor i skolan” (Svd 150102) Hon framför många kloka tankar, exempelvis att den laddade debatten i sig undergräver respekten för och tilliten till skolan.  
En av de mer talföra ”läxkritikerna” är Pernilla Alm, som bland annat argumenterar att ”lärare har ingen formell utbildning i hur man ska utforma och hantera läxor och gör således som de tror är bäst” (SvD 141227). Vad ska man säga om detta argument? Att det inte är ägnat att inge ökad respekt för svensk skola och svenska lärare, torde i alla fall stå klart… Hur som helst tar sig Pernilla Alm fram som en läxfrihetens korsriddare, ivrig att frälsa skolsverige. Det räcker inte att etablera läxfri pedagogik i den egna miljön. Budskapet ska ut över världen. Nå, ska man tolka Alm välvilligt så tycks hon vara på jakt efter dåliga läxor. Och där får hon gott om stöd, också av mig. 
Den destruktiva debatten om läxorna är kanske en faktor som driver föräldrar att deklarera: ”Mina barn ska inte ha läxor”, som Stefan Wennberg, en arg pappa i Karlstad gör (SvD150508). Det är lätt att ta sig för pannan som gammal skolfux. Föräldrarinflytande är förvisso något som skolförfattningarna föreskriver, men de förutsätter samtidigt att det inte är upp till den enskilde föräldern att diktera arbetsformerna, ens i de egna barnens  skola. 
För att få hyfs på debatten behövs i första hand en begriplig definition av läxbegreppet. Utan en sådan kan inte diskussionen bli annat än förvirrad. Vad är egentligen en läxa? I Skolverkets utmärkta lilla skrift Läxor i praktiken - ett stödmaterial om läxor i skolan, står det så här:
Det finns olika sätt att definiera vad en läxa är, och det finns ingen allmänt veder­tagen definition som forskare, lärare och lekmän förenas kring. Den vanligaste definitionen är att läxor är uppgifter som läraren tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut. En viss precisering av definitionen kommer från den kände läx­forskaren Harris Cooper som menar att läxor även omfattar det arbete som elever gör på håltimmar och raster i skolan. (Läxor i praktiken, sid 9)
Bra läxor definieras också:
Mycket av det som kännetecknar god undervisning generellt går också att överföra till ett resonemang om vad en god läxa kan vara. Det kan handla om att läxan är meningsfull för att den hänger ihop med det som sker i klassrummet, att den är väl förberedd och att den följs upp på ett sätt som stödjer lärandet. Det handlar också om att säkerställa att alla elever har möjlighet att lyckas. Den goda läxan lämnar inte eleven ensam med ansvaret för att lära sig. Den kräver inte heller att eleverna får hjälp av sina vårdnadshavare eller någon annan person.

Definitioner finns alltså. Men ändå är striden het och förvirrad. Skolverket är också noga med att understryka att användningen av läxor är något som beslutas av den enskilde pedagogen i den löpande undervisningen. Varför väcker läxor så mycket kritik i vår tid? Läxor är ju inget konstigt, kan man tycka. För egen del tycker jag att en grundläggande syn på skolarbete är distinktionen mellan skolarbete utfört på lektionstid och skolarbete utfört utanför lektionstid, vilket rimmar väl med Skolverkets definition. Jag har svårt att tro att läxkritiker är motståndare till allt ”arbete utfört utanför lektionstid” över huvud taget. Hur går det i så fall - exempelvis - med digitaliseringens möjligheter att bryta låsningen till klassrummet eller till skolan som fysisk plats. Hur ska vi se på ”flipped classroom” i det här perspektivet? Om vi avskaffar ”läxor” måste vi kanske skrota all den metodik som bygger på att vissa saker görs före, andra under och åter andra, efter lektionen. 
Vad läxkritikerna i själva verket tycks mena (jag har inte riktigt fattat tror jag) är arbete som utförs i hemmet och som förorsakar konflikter mellan barn och föräldrar. Förutom att detta kan bero på ”dåliga läxor” så har det sannolikt att göra med sociala hemförhållanden som är typiska för vår tid. Föräldrar är ofta stressade och/eller upptagna av egna problem eller intressen.Vi har alla ont om tid och vi får dåligt samvete om vi inte kan/vill/orkar ägna dem vi älskar uppmärksamhet.
 Det är dessa förändringar i sociala mönster som – rimligen – ligger bakom dagens läxdebatt. Jag menar, läxor har väl alltid förekommit men de har enbart de senaste åren förorsakat konflikter i hemmen. Det är knappast rimligt att tänka sig att vår tids läxor är sämre än äldre tiders, och att de därför skapar så mycket mer bekymmer. Vi har dessutom, många av oss, anekdotiska bilder av utvecklingen: när jag gjorde mina egna läxor i ett fjärran 70-tal var det inget som mina föräldrar engagerade sig i. Jag skötte det själv, lugnt och diskret. Medan mina egna barns läxor ett par decennier senare, förorsakade stort buller i familjen. Det handlar också förstås om elevers motivation. Den är annorlunda idag, kanske vi kan säga på diplomatiskt manér. 
Något nytt har alltså inställt sig i våra hem, som i många fall gör frågan om läxläsning konfliktfylld. Att man vill reducera mängden konfliktytor i en familj är knappast något att uppröras över. Men kanske vi vore betjänta av en gemensam diskussion om vilka konflikter i hemmet som är värda att ta och vilka som inte är det? Vi kan väl inte reducera bort alla, eller är det så det är tänkt? 
Som så ofta annars hoppas vi att forskningen ska lösa frågan åt oss och ge ett entydigt svar om läxors vara eller icke vara. Men, till vår stora förvåning (eller?) finner vi att den ringa forskning som finns om läxor inte är entydig. En sak tycks dock gå att enas om: det är stor skillnad på läxor i olika åldrar, olika ämnen och på olika typer av läxor (repetitionsläxor, förberedelseläxor, ”komma i kapp-läxor”  m m). Hur kan vi då fortsätta att diskutera ”läxor” som om det vore en och samma sak vi menar? 

Upplysningsvis nämns också i Skolverkets skrift att ingen av de tio svenska forskningsprojekt om läxor mellan 1993 och 2012 handlar om läxornas betydelse för elevernas lärande. Alla har fokus på likvärdighetsproblem och ”sociala konsekvenser av läxor för elever och föräldrar”. Mycket märkligt kan man tycka. Eller inte. Först 2013 publicerades det för första gången en studie som fokuserade på läxans effekter på lärandet, av pedagogikprofessorn Jan-Erik Gustafsson.
De flesta som försvarar läxorna torde resonera att tiden att nå skolans mål helt enkelt inte räcker till, om vi bara har lektionstiden att tillgå. Det behövs mer tid. Som vanligt funderar jag över min egen lärartid och tänker att det inte skulle ha lästs några romaner alls i mina svenskklasser på gymnasiet om jag inte fått ge eleverna läxor. Romanerna som ingick i kursen - i många fall tämligen tjocka - lästes inte under lektionstid, utan hemma som läxa. Detta var en självklarhet och utan den hade undervisningen nog blivit mycket torftig. Förutom att det hade varit omöjligt att nå målen. 
Att som ”läxkritikerna” ibland säger, att läxan ska klaras av i skolan under medverkan av pedagoger är naturligtvis en tänkbar hantering. Skoldagen skulle kunna förlängas med exempelvis två timmar obligatorisk läxtid med lärarstöd. Det skulle vara en skoldag som inte slutar vid 14-15 utan vid 16-17 på eftermiddagen. Så som skolsystem i många andra delar av världen är uppbyggda. Den lösningen har jag inga problem med. Men har vi råd? Och vill vi minska flexibiliteten kring tidsanvändningen på detta sätt? Tveksamt… 
Några summerande reflektioner:
Borde vi inte diskutera bra eller dåliga läxor istället för läxors vara eller inte vara?
Kan vi inte släppa frågan till den enskilde pedagogen eller till arbetslag och skolor? Måste vi övertyga ”världen” om vår egen åsikts stora förträfflighet?
Är inte ”läxa” ett alldeles för trubbigt begrepp då det egentligen omfattar en mängd sinsemellan ganska olika metodiska grepp?
Är inte ”läxor” (ergo skolarbete utanför lektionstid) många gånger en förutsättning för att nå målen?
Behöver svenska elever plugga mer eller mindre? Innebär inte höga och i förekommande fall högre, förväntningar på eleverna att det också måste läggas mer tid på skolarbetet?

11 maj 2015

Att ta emot feedback är inte lätt...

PISA-chocken håller i sig och får ny näring genom OECDs bistra rapport om svensk skola. Att ta emot feedback är alltid tufft och kan ibland leda till oberäkneliga reaktioner. Enligt den klassiska ”feedback-trappan” så bemöts feedback på något av följande sätt:

1. Förkasta: detta rör inte mig…
2. Försvara: nej, så var det inte…
3. Förklara: Jo, men…
4. Förstå: Jag tar till mig…
5. Förändra: jag ska pröva detta… 

Under den senaste tiden har reaktionerna på OECD-rapporten uppvisat hela denna rika palett. Det är bra att Skolverkets Anna Ekström så positivt välkomnar rapporten och tar dess budskap på allvar. Men det är fascinerande och förbluffande att se hur också initierade skolmänniskor fastnar på de första stegen. 

Bland de vildare reaktionerna finner vi sofistikerade konspirationsteorier (OECD i maskopi med amerikanska konsultfirmor) och grova slängar av sleven som likställer OECDs synpunkter med värsta formen av NPM-tänk, som bara är ute efter att likforma, utarma och snedvrida utvecklingen av svensk skola. 

Reaktionerna är många gånger allt annat än sunda. Visst ska vi se upp med rankinglistor och med förenklingar av alla de slag. Men att påstå något annat än att rapporten och PISA-resultaten pekar mot att svenska skola har allvarliga problem, är oansvarigt. 

Så svaret på frågan i mitt förra blogginlägg är: Nej, långt ifrån alla orkar lyssna på kritiken från OECD.

4 maj 2015

Orkar vi lyssna på OECD?

Dagens presskonferens kring rapporten från OECD:s arbetsgrupp om svensk skola var intressant på många sätt. ”Inget nytt kom fram”, var en av Anna Ekströms första kommentarer. Det må vara så, men varför är inte reformtakten högre och sedan länge inne på viktiga implementeringar då? Ok, detta är svårt, man ska inte vara ogin. Ekström sa också att vi står inför några tuffa beslut, utan att gå in på vilka. Det skapar förstås förväntningar…

Schleicher & co sätter onekligen fingret på några rejäla utmaningar för vårt skolsystem. Här ett litet axplock från presskonferensen, något tillspetsat:

- Svenska elever tror inte på att hårt arbete lönar sig

- Svenska lärare upplever inte att det de gör uppskattas av samhället

- Det fragmentariska huvudmannaskapet skapar stora problem – ett är oförmågan hos många små kommuner att säkra personalrekryteringen och den kompetensutveckling som blir allt viktigare.

- ”Det handlar inte om pengar” säger OECD, men svenska lärare klagar just på bristande resurser.

- ”Det behövs inte mindre klasser”, säger OECD, men det ska vi ha i alla fall, säger regeringen.

- Karriärmöjligheterna för svenska lärare måste bli mycket bättre. Det steg ni nyss tagit (förstelärarsystemet) kan bara vara en början, säger alltså A Schleicher från OECD, som också beskrev vårt skolsystem som att det förlorat sin själ.


Det blir spännande att se var och hur vi återfinner den! Om vi orkar ta budskapet på allvar…